MAA-tila Safer Space Guidelines

 

MAA-tila is a project space in Sörnäinen. It is run by a volunteer Committee and a part-time gallery coordinator. Additional staff are employed as temporary workers or through an internship programme. It is supported by Art School MAA.

 

MAA-tila has zero tolerance for discrimination, harassment and racism. MAA-tila works towards making all of the events and exhibitions we host as safe as possible for everyone involved. We will do our best to facilitate a safe and respectful space, and wish to acknowledge that safety is a group effort and the responsibility of everyone present in a space. 

 

Everyone entering this space agrees to:

 

 • No discrimination (racism, sexism, homophobia, transphobia, cissexism, ableism) or any other behavior or language that may perpetuate oppression. 

 

 • Respect people’s opinions, beliefs, experiences and differing points of view. We come from different experiences, cultures and situations in life, we differ.

 

 • Not make assumptions about people’s genders, ethnicity, nationality, religion, disability, social class, wealth, sexual orientation, health and possible illnesses. If by mistake you make assumptions, apologise, fix what you said and move forward. 

 

 • Respect everyone’s physical and emotional boundaries. Give space. Ask first before touching, and listen and change your behavior if someone tells you that you are making them uncomfortable.

 

 • Be aware of your prejudices and privileges. Inequality is a wide problem and therefore we often unwillingly strengthen unequal structures.

 

 • No violence. Remember that violence can take many forms, including intimidation.

 

 • Respect the privacy of other visitors. Check with the staff and other attendees before using cameras or recording devices.

 

 • Be responsible for your language and behaviour. Be aware that your actions do have an effect on others despite what your intentions may be.

 

 • Respect the COVID-19 policy of the space and be sensitive to staff and visitors’ safety needs.

 

Feedback: 

These guidelines are a work in progress and will be regularly updated. If you wish to discuss an issue or have any remarks about these guidelines, you can contact the gallery at info@maatilaprojectspace.fi or via the anonymous feedback link on our website. We aim to help you as best we can. The discussions are strictly confidential. 

 

You can also contact Art School MAA’s equality officer, Hannah Ouramo who has been nominated the person responsible for the school’s equality matters. You can contact the equality officer through e-mail: yhdenvertaisuusvastaava@taidekoulumaa.fi, oranonymously via this link.

Only the equality officer has access to the information in the form and all matters are confidential.

 

Published November 2020

(FIN)

MAA-tilan turvallisemman tilan periaatteet

 

MAA-tila on projektitila Sörnäisissä. Sen toiminnasta vastaa vapaaehtoisvoimin toimiva komitea sekä osa-aikainen galleriakoordinaattori. Lisähenkilökuntaa palkataan tarpeen mukaan työskentelemään tilapäisesti tai harjoitteluohjelman kautta. MAA-tilaa tukee Taidekoulu MAA.

 

MAA-tilalla on syrjintään, häirintään ja rasismiin nollatoleranssi. MAA-tila työskentelee jatkuvasti sen eteen, että kaikki järjestämämme tapahtumat ja näyttelyt olisivat kaikille osallisille niin turvallisia kuin mahdollista. Teemme parhaamme luodaksemme turvallisen ja kunnioittavan tilan, ja haluamme painottaa, että sellaisen aikaansaaminen on ryhmätyötä ja täten kaikkien tilassa läsnä olevien vastuulla.

 

Jokainen tilaan saapuva sitoutuu noudattamaan seuraavia periaatteita:

 

 • Ei syrjintää (rasismia, seksismiä, homofobiaa, transfobiaa, cisseksismiä, ableismia) eikä minkään muunlaista käyttäytymistä tai kielenkäyttöä, joka saattaa vahvistaa alistavaa toimintaa.

 

 • Kunnioita ihmisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja erilaisia näkökulmia. Tulemme erilaisista kokemuksista, kulttuureista ja elämäntilanteista. Olemme erilaisia.

 

 • Älä tee oletuksia ihmisten sukupuolesta, etnisyydestä, kansallisuudesta, uskonnosta, vammasta, yhteiskuntaluokasta, varallisuudesta, terveydentilasta tai mahdollisista sairauksista. Mikäli epähuomiossa teet oletuksia, pyydä anteeksi, korjaa se mitä sanoit ja jatka eteenpäin.

 

 • Kunnioita jokaisen fyysisiä ja psyykkisiä rajoja. Anna tilaa. Älä koske ilman lupaa. Kuuntele ja muuta käyttäytymistäsi, jos joku kertoo sinulle, että teet hänen olonsa epämukavaksi. 

 

 • Ole tietoinen omista ennakkoluuloistasi ja etuoikeuksistasi. Epätasa-arvo on laaja ongelma ja siksi usein tahtomattamme vahvistamme epätasa-arvoisia rakenteita.

 

 • Ei väkivaltaa. Muista, että väkivaltaa voi olla monenlaista, muun muassa vaientamista.

 

 • Kunnioita kävijöiden yksityisyyttä. Älä kuvaa tai käytä muita tallennuslaitteita ilman lupaa.

 

 • Kanna vastuu kielenkäytöstäsi ja käytöksestäsi. Tiedosta, että toimintasi vaikuttaa muihin olivat tarkoituksesi mitä hyvänsä.

 

 • Kunnioita tilan COVID-19 käytäntöjä ja pysy herkkänä niin henkilökunnan kuin kävijöiden turvallisuustarpeille. 

Palaute:

 

Nämä periaatteet ovat työn alla ja niitä päivitetään säännöllisesti. Jos haluat keskustella asiasta tai käytännöistä lisää, voit ottaa yhteyttä galleriaan sähköpostitse info@maatilaprojectspace.fi tai verkkosivuiltamme löytyvän nimettömän lomakkeen kautta. 

 

Voit myös olla yhteydessä Taidekoulu MAAn yhdenvertaisuusvastaavaan Hannah Ouramoon, joka on nimitetty vastuuhenkilöksi koulun tasa-arvokysymyksiin liittyen. Voit olla yhdenvertaisuusvastaavaan yhteydessä sähköpostitse: yhdenvertaisuusvastaava@taidekoulumaa.fi tai antaa palautetta anonyymisti tämän linkin kautt. Ainoastaan yhdenvertaisuusvastaava voi lukea palautteesi. Keskustelut ovat luottamuksellisia. 


 

Julkaistu marraskuussa 2020.